Tuesday, August 16, 2011

ปัจจัยมุ่งสู่ความสำเร็จของคลัสเตอร์

วิสัยทัศน์

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ที่ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาธุรกิจองค์กร ให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่นและเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
2. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
3. เชื่อมโยงธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างสรรค์ แบ่งปันนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...