Sunday, June 17, 2012

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมขุนแผน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

Wednesday, September 21, 2011

ผลที่เกิดต่อจากความสำเร็จของโครงการสร้างคลัสเตอร์แบรนด์


ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ การแปรรูปข้าวโพดหวาน ของคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลงานร่วมแสดงจากโจทย์การเรียนรู้จากการทำงานจริง(Work-Based Learning) ในหัวข้องาน Final Design Project : Kanchanaburi Sweet Corn Product & Graphic Adaptation โดยการสนับสนุนเงินทุน จำนวน 2,00 บาท จาก บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา ที่รับผิดชอบจัดการงาน ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวบกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

Tuesday, September 13, 2011

Kanchanaburi sweet corn cluster brand building final presentation

ผศ.ประชิด ทิณบุตร วิทยากรที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ สรุปผลงานและนำเสนอผลงานการวิจัย-ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี แนะนำการใช้คู่มือเอกลักษณ์และนำเสนอตัวอย่างผลงานโครงการการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ให้แก่สมาชิกคลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 13/9/2554

Monday, September 12, 2011

Friday, September 9, 2011

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี แบบมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือวิจัยแบบออนไลน์

สรุปผลการพิจารณาตัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน แบบมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือวิจัยแบบออนไลน์ โดยปิดการร่วมเลือกแบบตราผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์้ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ซึ่งสรุปผลได้ว่า แบบตราสัญลักษณ์แบบที่ 1 เป็นแบบที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 49 จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ถูกสุ่มแบบเจาะจงเลือกและเลือกแบบบังเอิญ รวมทั้งสิ้น 71 คน

Tuesday, August 23, 2011

Corn Recipe Contest Cookbook-World of corn 2010


หนังสือการปรุงอาหารจากข้าวโพด และสถานการณ์ข้าวโพดโลก ปี 2010

Sunday, August 21, 2011

วิดีโอความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวโพด จาก Youtube


เครืองมือ-อุปกรณ์เฉือนเมล้ดข้าวโพดจากฝักข้าวโพดต้ม ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

วิธีการทำนมข้าวโพด จากรายการวันฟ้าใส ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เผยแพร่ทางทีวีช่อง 9 อสมท

เครื่องปิดฝากระป๋องขนาดย่อม
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...