ความรู้เรื่องคลัสเตอร์

ความหมายของคลัสเตอร์(Meaning of Cluster)
     สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(2553:11)ได้ให้คำนิยามในหนังสือความสำเร็จของการพัฒนาคลัสเตอร์ เอาไว้ว่า คลัสเตอร์(Cluster) คือ กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (Geographical Proximity) มีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality and Complementary) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง(Vertical Linkage) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและความเชื่อมโยงในแนวนอน (HorizontalLinkage) เป็นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม สถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนด้วยการเพิ่ม ผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน

ศึกษาหาความรู้เรื่องเครือข่ายวิสาหกิจ(Cluster)เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งเล่ม คลิกที่นี่Cluster Book
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...