Wednesday, September 21, 2011

ผลที่เกิดต่อจากความสำเร็จของโครงการสร้างคลัสเตอร์แบรนด์


ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ การแปรรูปข้าวโพดหวาน ของคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลงานร่วมแสดงจากโจทย์การเรียนรู้จากการทำงานจริง(Work-Based Learning) ในหัวข้องาน Final Design Project : Kanchanaburi Sweet Corn Product & Graphic Adaptation โดยการสนับสนุนเงินทุน จำนวน 2,00 บาท จาก บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา ที่รับผิดชอบจัดการงาน ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวบกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

Tuesday, September 13, 2011

Kanchanaburi sweet corn cluster brand building final presentation

ผศ.ประชิด ทิณบุตร วิทยากรที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ สรุปผลงานและนำเสนอผลงานการวิจัย-ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี แนะนำการใช้คู่มือเอกลักษณ์และนำเสนอตัวอย่างผลงานโครงการการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ให้แก่สมาชิกคลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 13/9/2554

Monday, September 12, 2011

Friday, September 9, 2011

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี แบบมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือวิจัยแบบออนไลน์

สรุปผลการพิจารณาตัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน แบบมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือวิจัยแบบออนไลน์ โดยปิดการร่วมเลือกแบบตราผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์้ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ซึ่งสรุปผลได้ว่า แบบตราสัญลักษณ์แบบที่ 1 เป็นแบบที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 49 จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ถูกสุ่มแบบเจาะจงเลือกและเลือกแบบบังเอิญ รวมทั้งสิ้น 71 คน

Tuesday, August 23, 2011

Corn Recipe Contest Cookbook-World of corn 2010


หนังสือการปรุงอาหารจากข้าวโพด และสถานการณ์ข้าวโพดโลก ปี 2010

Sunday, August 21, 2011

วิดีโอความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวโพด จาก Youtube


เครืองมือ-อุปกรณ์เฉือนเมล้ดข้าวโพดจากฝักข้าวโพดต้ม ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

วิธีการทำนมข้าวโพด จากรายการวันฟ้าใส ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เผยแพร่ทางทีวีช่อง 9 อสมท

เครื่องปิดฝากระป๋องขนาดย่อม

Friday, August 19, 2011

การประชุมกลุ่มสนทนา(Focus group)เพื่อคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายข้าวโพดหวานกาญจนบุรี

    ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี โดย บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ นำเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน ผุ้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปร่วมสนทนา และตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น.
     แบบสอบถามและข้อมูลสรุปแบบประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ ของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามีส่วนร่วมได้โดย คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ได้ที่นี่ ครับ

Tuesday, August 16, 2011

การศึกษารูปแบบตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ของประเทศไทยปัจจุบัน


Thailand Cluster Brand

ปัจจัยมุ่งสู่ความสำเร็จของคลัสเตอร์

วิสัยทัศน์

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ที่ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาธุรกิจองค์กร ให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่นและเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
2. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
3. เชื่อมโยงธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างสรรค์ แบ่งปันนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

Thursday, August 11, 2011

River kwai sweet corn brand & products

วิดีทัศน์แนะนำกิจการ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การบริการและผลิตภัณฑ์ ตราริเวอร์แคว ของ บจก.ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร หนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี

Friday, August 5, 2011

kanchanaburi sweet corn branding design in briefs1

แผนภูมิสรุปย่อแสดงขั้นตอนและกิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี 4 ขั้นตอนหลักตามกรอบแนวคิดของการดำเนินการ

Thursday, July 28, 2011

การศึกษาและสำรวจข้อมูลแบบมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ ณ โรงงานเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษา บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นซ์ เข้าศึกษา สัมภาษณ์ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและการเก็บข้อมูลองค์องกร และเกี่ยวกับความต้องการ แนวคิดการสร้างแบรนด์และการใช้งานคลัสเตอร์แบรนด์ ณ ที่โรงงานของผู้ประกอบการสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554 จำนวน 4 แห่ง คือ โรงงานกาญจน์คอร์น(ไวต้าฟู๊ด) โรงงานริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร โรงงานเรารักอาหาร และโรงงานพัฒนาอินเตอร์ฟู๊ด โดยมีคุณประชา ประธานคลัสเตอร์เป็นผู้ร่วมเข้าเยี่ยมชมกิจการ ร่วมประสานงาน ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ รับทราบข้อคิดเห็นและอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

Friday, July 22, 2011

Sakaeo Branding


การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดสระแก้ว(Sakaeo Brand)

Saturday, July 16, 2011

What is Branding?

A brand is a product, service, or concept that is publicly distinguished from other products, services, or concepts so that it can be easily communicated and usually marketed. A brand name is the name of the distinctive product, service, or concept. Branding is the process of creating and disseminating the brand name. Branding can be applied to the entire corporate identity as well as to individual product and service names.
Brands are usually protected from use by others by securing a trademark or service mark from an authorized agency, usually a government agency. Before applying for a trademark or service mark, you need to establish that someone else hasn't already obtained one for your name. Although you can do the searching yourself, it is common to hire a law firm that specializes in doing trademark searches and managing the application process, which, in the United States, takes about a year. Once you've learned that no one else is using it, you can begin to use your brand name as a trademark simply by stating it is a trademark (using the " TM " where it first appears in a publication or Web site). After you receive the trademark, you can use the registered (?) symbol after your trademark.

Friday, July 15, 2011

การออกแบบโลโก้หรือแบรนด์เนมด้วยเครื่องมืออย่างง่าย หากได้ศึกษาเรียนรู้เอง

การออกแบบโลโก้(Logotype Design)นั้น สามารถออกแบบและจัดทำได้หลากหลายวิธีการ กรรมวิธี(Design Process) ตามระดับคุณภาพผลงานการออกแบบ(Design Quality)และความเป็นวิชาการที่เคร่งครัด(Academic Method) หากท่านผู้ประกอบการหรือท่านผู้อ่านอยากทดลองทำเองด้วยเครื่องมือออนไลน์ง่ายๆ แบบที่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนั้น มันได้จริงๆแค่ไหน ก็ลองทดสอบกับเครื่องมือออนไลน์นี้ดู ก่อนอื่นต้องมีชื่อที่ตั้งไว้ก่อน แล้วไปทดลองจัดแบบตัวอักษรชื่อและข้อความภาษาอังกฤษ ทดลองจับคู่สีด้วยเครื่องมือออนไลน์ง่ายๆที่ผมลองใช้ทำให้ดูนี้ เป็นการทดลองออกแบบขั้นแรก(Design Investigation) ก่อนการเริ่มทำงานออกแบบจริง ซึ่งคงจะไม่ใช้ง่ายๆแบบนี้แน่นอน ท่านผู้ประกอบการขนาดเล็ก-ใหญ่ทั้งหลายก็สามารถเข้าถึงเข้าใช้และทดลองทำด้วยตนเองจากเว็บไซต์นี้ ได้ครับที่ http://socialmedia.trademarkia.com/logo-creator-free-advanced.aspx และที่ www.logomaker.com  จะได้ทราบและเข้าใจได้ว่าแม้จะทำง่ายๆอย่างที่เห็นนี้นั้นง่ายจริงหรือไม่ นักออกแบบเขาต้องใช้เวลาทำงาน มีการศึกษา การหาความรู้ ใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ ทักษะการสื่อสารด้านภาษา ฯลฯ ต้องมีความพร้อมอย่างไร หรือแม้กระทั่งต้องมีค่าใช้จ่ายจริงอะไรตามมาบ้าง

Wednesday, July 13, 2011

kanchanaburi sweet corn cluster branding

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์กลุ่ม(Cluster Brand)และ อ.ประชา ทีมงานจาก ACT Intelligence เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอและการนำเสนอข้อมูลความต้องการเบื้องต้น จากผู้ประกอบการกลุ่มข้าวโพดหวา่น บจก.เรารักอาหาร,หจก.พัฒนาอินเตอร์ฟู้ด บจก.ริเวอร์แคว บจก.กาญจน์คอร์น คุณประชา อัศวทองกุล ประธานกลุ่ม คุณ เรวัต ทองภู่น้อย รองประธานกลุ่มคลัสเตอร์ และกรรมการจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตามขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ณ.วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...