Wednesday, September 21, 2011

ผลที่เกิดต่อจากความสำเร็จของโครงการสร้างคลัสเตอร์แบรนด์


ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ การแปรรูปข้าวโพดหวาน ของคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลงานร่วมแสดงจากโจทย์การเรียนรู้จากการทำงานจริง(Work-Based Learning) ในหัวข้องาน Final Design Project : Kanchanaburi Sweet Corn Product & Graphic Adaptation โดยการสนับสนุนเงินทุน จำนวน 2,00 บาท จาก บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา ที่รับผิดชอบจัดการงาน ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวบกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...