Friday, August 19, 2011

การประชุมกลุ่มสนทนา(Focus group)เพื่อคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายข้าวโพดหวานกาญจนบุรี

    ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี โดย บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ นำเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน ผุ้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปร่วมสนทนา และตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น.
     แบบสอบถามและข้อมูลสรุปแบบประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ ของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามีส่วนร่วมได้โดย คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ได้ที่นี่ ครับ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...