Thursday, August 11, 2011

River kwai sweet corn brand & products

วิดีทัศน์แนะนำกิจการ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การบริการและผลิตภัณฑ์ ตราริเวอร์แคว ของ บจก.ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร หนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...