Sunday, June 17, 2012

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมขุนแผน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...