Friday, August 19, 2011

การประชุมกลุ่มสนทนา(Focus group)เพื่อคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายข้าวโพดหวานกาญจนบุรี

    ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี โดย บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ นำเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน ผุ้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปร่วมสนทนา และตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น.
     แบบสอบถามและข้อมูลสรุปแบบประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ ของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามีส่วนร่วมได้โดย คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ได้ที่นี่ ครับ

Tuesday, August 16, 2011

การศึกษารูปแบบตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ของประเทศไทยปัจจุบัน


Thailand Cluster Brand

ปัจจัยมุ่งสู่ความสำเร็จของคลัสเตอร์

วิสัยทัศน์

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ที่ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาธุรกิจองค์กร ให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่นและเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
2. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
3. เชื่อมโยงธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างสรรค์ แบ่งปันนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...